Frifond

Frifond

Frifondstøtte kan gjennom Acta deles ut som Driftsstøtte, Prosjektstøtte eller Oppstartstøtte – det er samme regelverk som gjelder for alle typer støtte.

Målet for støtteordningen

Formålet med Frifond er å stimulere barn og unges frivillige aktivitet og deltakelse lokalt, både gjennom frivillige organisasjoner og frittstående grupper og foreninger. Ordningen skal bedre rammebetingelsene for frivillige organisasjoners og gruppers medlemsbaserte virke på lokalt nivå i hele landet.

Hva kan støtte brukes til

Støtten skal gå til aktivitet i regi av lokallag. Lokallagene skal selv bestemme hvordan Frifond-støtten skal brukes, så lenge de brukes i tråd med i organisasjonens retningslinjer for støtteordningen.

Hva kan støtte ikke brukes til

Støtte skal ikke brukes til lønn, innsamlingsaktivitet, for å bygge egenkapital, utenfor Norge eller, på ulovlige rusmidler eller på alkohol og tobakk. Støtte skal ikke tilbakeføres til sentralleddet, og skal ikke brukes til å finansiere sentralleddets aktivitet.

Frist for når lokallaget må ha brukt opp midlene

30. juni i året etter at midlene er utbetalt. Eventuelle restmidler fra lokallag skal tilbakebetales Acta og fordeles på nytt.

Frist for når lokallaget må bekrefte midlene brukt

Bruk av midler må bekreftes i tidsrommet fra 1. juli og før ny tildelingsperiode (1. september). For å kunne motta ny støtteutbetaling må fjorårsmidlene være bekreftet brukt eller tilbakebetalt.

Tilskuddene tildeles etter følgende måte:

Oppstartsstøtte:
Nyoppstartede lag mottar kr 5 000 ved innmelding i Acta. Denne utbetalingen skjer fortløpende etter innmelding og innmeldte medlemslister (minst 5 betalende medlemmer).

Prosjektstøtte:
Lokallag kan søke om støtte til prosjekter via eget skjema, etter at årsrapport er godkjent regionalt. Maksimum søknadssum for prosjektstøtte er kr 15 000.
Actas landsråd vedtar årlig en pott som kan tildeles til prosjekter, og kan i tillegg vedta noen satsningsområder som skal prioriteres i tildelingen av prosjektstøtte.

Driftsstøtte:
Acta sentralt fordeler støttemidlene mellom lokallagene. Alle godkjente lag får en fastsatt sum i grunnstøtte (kr 2 000). Resterende midler fordeles per tellende-medlem i lokallag.

 

Frifond forvaltes av LNU (Landsforeningen for barne- og ungdomsorganisasjoner). Her er deres presisering av hva pengene kan brukes til, og hva de ikke kan brukes til: