Verv i Acta

Vil du, eller kjenner du noen som vil, gjøre en forskjell i Acta barn -og unge i Normisjon?

Nå har du muligheten til å melde inn kandidater til viktige verv!

Januar 2021 er det Landsmøte for Acta – barn og unge i Normisjon. Dette avholdes hvert tredje år. Her skal det velges et nytt landsråd, en ny kontrollkomité og en ny valgkomité. Disse blir sittende i perioden fra 2021- 2023. Vi ønsker kandidater som ønsker å være med å se Acta vokse og utvikle seg, slik at flere barn og unge blir kjent med Jesus.

Kandidatene må stå inne for organisasjonens verdidokument (se lenke).

Hva er Acta barn – og unge i Normisjon?

Acta er Norges største kristne barne- og ungdomsorganisasjon med over 20 000 medlemmer. Vi driver barne- og ungdomsarbeid gjennom lag/foreninger i hele landet for at flest mulig barn og unge skal få muligheten til å bli kjent med Jesus Kristus! Vi i Acta bygger alt vi gjør på verdiene våre «elsket og sendt».

Hva gjør Landsrådet?

Landsrådet skal være bindeledd mellom landsmøtet, de regionale Acta-styrene, foreninger og direktemedlemmer. Landsrådet skal arbeide for kontakt og åndelig fellesskap i organisasjonen. Landsrådet i Acta består av en styreleder, fem medlemmer valgt av landsmøtet og èn representant valgt av og blant Acta-ansatte. 

Landsrådet møtes rundt 6 ganger i året i Oslo (Acta dekker reiseutgifter) for møter hvor vi behandler aktuelle saker i organisasjonen. Landsrådet har ansvaret for den sentrale ledelse av Acta – barn og unge i Normisjon, og vedtar vedtekter for foreninger og direktemedlemmer. Saker som blir behandlet i Landsrådet omhandler blant annet budsjetter, regnskap, handlingsplan, satsningsområdet og visjon – men også hva organisasjonen skal starte opp, legge ned og fokusere på.

Hva gjør kontrollkomitéen?

Kontrollkomitéen skal føre tilsyn med at landsrådet i Acta – barn og unge i Normisjons virksomhet mellom hvert landsmøte er i samsvar med vedtekter og handlingsplaner, lover og forskrifter. Kontrollkomitéen skal gjennomgå landsrådets protokoller, regnskaper for de forløpne tre år og landsrådets melding til landsmøtet.

Kontrollkomitéen består av tre medlemmer med to varamedlemmer, valgt av landsmøtet for tre år.

Hva gjør valgkomitéen?

Valgkomitéens oppgave er å finne kandidater til det landsstyret som skal velges i 2023, samt kandidater til ny valgkomité og kontrollkomité. Valgkomiteen består av 3 medlemmer, en ansatt oppnevnt av landsrådet og en landsrådsrepresentant oppnevnt av landsrådet.

Hvordan melde inn kandidater?

Ønsker du å stille til valg, har du forslag til kandidater, eller spørsmål?

Ta kontakt på mail:

Marit.Elisabeth.Berling@normisjon.no