Lovverk

for Acta – barn og unge i Normisjon

Vedtekter for Acta – barn og unge i Normisjon 

§ 1  

GRUNNLAG 

Acta – barn og unge i Normisjon er Normisjons barne- og ungdomsarbeid og består av foreninger og direktemedlemmer som står tilsluttet Acta – barn og unge i Normisjon.

Acta – barn og unge i Normisjon bygger sitt arbeid på Guds ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.

Acta – barn og unge i Normisjon vil formidle evangeliet om Jesus Kristus både nasjonalt og internasjonalt slik at mennesker kan bli frelst, finne sin plass i et kristent fellesskap og selv bli disipler som i ord og gjerning kan vitne om Guds kjærlighet.

Acta – barn og unge i Normisjon vil arbeide i samsvar med den teologiske og etiske retning som Normisjons generalforsamling og landsstyre trekker opp.

§ 2  

MEDLEMSKAP 

Medlemskap oppnås ved å slutte seg til en forening eller ved å tegne seg som direktemedlem. For å regnes som støtteberettiget medlem må det betales en lokalt fastsatt kontingent til foreningen. Landsrådet kan fastsette en minimumssats for den lokalt fastsatte kontingenten.

Alle medlemmer har rett til full deltakelse, på lokalt, regionalt og sentralt plan, når det gjelder talerett og stemmerett. Alle medlemmer som har fylt 15 år er valgbare til regionale styrer, samt til Landsrådet. Det er ingen øvre eller nedre aldersgrense for medlemskap i Acta – barn og unge i Normisjon.

§ 3 

FORENINGER 

Ordet forening i disse vedtekter omfatter alle lokale grupper der hovedtyngden av medlemmene er under 26 år og som arbeider i samsvar med § 1, så som blant annet barnelag, ungdomslag, familielag og andre lokale grupper og regionale lag. Landsrådet vedtar vedtekter for ulike typer foreninger. Foreningens basis og formålsparagraf skal ha en henvisning til § 1 i disse vedtekter. Den enkelte forening kan tilpasse vedtektene til lokale forhold. Slike endringer må ikke stride mot prinsippene i disse vedtekter.

§ 4  

LANDSMØTETS SAMMENSETNING 

Acta – barn og unge i Normisjon holder landsmøte hvert tredje år på det sted som landsrådet bestemmer. Landsmøtet består av

a) medlemmene av landsrådet og daglig leder. Landsrådets medlemmer og daglig leder har ikke stemmerett i saker som angår landsrådets disposisjoner.

b) to valgte utsendinger fra foreninger med inntil 25 medlemmer, tre valgte utsendinger fra foreninger med fra 26 til 50 medlemmer, fire valgte utsendinger fra foreninger med fra 51 til 100 medlemmer, fem valgte utsendinger fra foreninger med over 100 medlemmer. Med utsending menes medlem eller leder for foreningen.

c) inntil 10 prosent av direktemedlemmer. Ønsker flere enn 10 % av de stemmeberettigede direktemedlemmene å delta på Landsmøtet, fastsettes utvelgelseskriteriene av Landsrådet for disse.

d) to valgte representanter fra hvert regionale Acta-styre.

e) én Acta-ansatt valgt fra hver region og én fra Acta – barn og unge i Normisjons sentrale sekretariat.

Foruten de ovenfor nevnte personer inviteres

f) Normisjons sentrale ledelse og én representant fra landsstyret i Normisjon, samt alle de øvrige ansatte innen Acta – barn og unge i Normisjons arbeid. Disse har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

g) Kontrollkomitéens leder, som deltar uten stemmerett.

h) I tillegg kan det inviteres én representant fra samarbeidende organisasjoner, med talerett.

Landsmøtets forhandlinger er normalt åpne for alle interesserte.

§ 5  

LANDSMØTETS OPPGAVER 

Landsmøtet er Acta – barn og unge i Normisjons høyeste myndighet. Det skal se til at organisasjonen arbeider i samsvar med sin basis, sitt formål og de øvrige forpliktelsene

som ligger i vedtektenes § 1.

Landsmøtet gjør vedtak i de viktigste sakene i Acta – barn og unge i Normisjon slik som å

a) godkjenne og eventuelt gi merknader til landsrådets treårsmelding, revidert regnskap, samt kontrollkomiteens beretning.

b) vedta strategi og ellers ta opp saker som vil fremme barne- og ungdomsarbeidet.

c) velge landsrådets styreleder, fem medlemmer og tre varamedlemmer.

d) velge tre medlemmer og to varamedlemmer til valgkomité for neste landsmøte.

e) velge tre medlemmer og et varamedlem til kontrollkomitéen.

f) velge revisor.

g) vedta/endre vedtekter for Acta – barn og unge i Normisjon og det regionale Acta-styret.

h) behandle andre saker fremmet av landsrådet. Dersom 1/3 av regionenes Acta-styrer stiller seg bak å fremme en gitt sak til landsmøtet, plikter Landsrådet å fremme den for landsmøtet.

Landsmøtet velger én dirigent og én varadirigent, dessuten to referenter og to protokoll-underskrivere. Dirigenten skal ved møtets begynnelse lese opp disse vedtekter, med mindre de foreligger skriftlig for deltakerne på forhånd. Dagsorden skal godkjennes av landsmøtet. Endringer i dagsorden må vedtas med minst 2/3 flertall.

Valg av styreleder, medlemmer og varamedlemmer til landsrådet foretas skriftlig ved særskilte valg. Andre saker som tas opp på landsmøtet, avgjøres skriftlig hvis minst fem av de stemmeberettigede på landsmøtet forlanger det.

§ 6 

INNKALLING TIL LANDSMØTET 

Landsrådet forbereder landsmøtet og sender ut innkalling med forslag til dagsorden. Innkallingen sendes til alle instanser som har representasjonsrett på landsmøtet senest tre måneder før landsmøtet. Forslag til saker og forhandlingsemner fra styrer, foreninger og direktemedlemmer må være innkommet til landsrådet senest to måneder før landsmøtet.

Sakspapirer, med regnskapssammendrag, revisjonsberetning, treårsmelding fra landsrådet og forslag til strategi, sendes alle delegater senest én måned før landsmøtet.

§ 7  

EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE 

Ekstraordinært landsmøte kan innkalles når landsrådet finner det nødvendig, og skal innkalles når 1/3 av regionenes Acta-styrer forlanger det.

§ 8  

LANDSRÅDET 

Landsrådet består av styreleder, fem medlemmer valgt av landsmøtet og én representant valgt av og blant de Acta-ansatte. Landsrådet velger selv sin nestleder.

a) Daglig leder er landsrådets sekretær og møter uten stemmerett.

b) Én representant fra landsstyret i Normisjon møter uten stemmerett. Generalsekretæren i Normisjon har møterett.

c) Landsrådet avgjør selv om andre skal få delta i møtene uten stemmerett.

d) Landsrådet kan delegere beslutningsmyndighet til arbeidsutvalget, ledergruppen eller daglig leder. Arbeidsutvalget består av styreleder, nestleder i Landsrådet og daglig leder, samt to varamedlemmer. Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig med tre medlemmer til stede.

e) Styreleder og fem medlemmer valgt av landsmøtet velges for tre år av gangen og kan gjenvelges én gang. Deretter kan de først velges inn igjen på neste landsmøte. Tre varamedlemmer velges for tre år.

f) Representanten valgt av og blant de ansatte velges for samme treårs periode som de øvrige fem medlemmene. Representanten kan gjenvelges én gang. Deretter kan denne representanten først velges inn igjen etter neste styreperiode. Selve valget gjennomføres på Actas siste fellessamling for ansatte før landsmøtet.

g) Den representanten landsstyret i Normisjon oppnevner og de ansattes representant med personlige varamedlemmer har også en funksjonstid på tre år, men trenger ikke å veksle i samme år som de valgte medlemmene.

h) Ansatte i Acta sentralt eller annen stilling der det vil kunne oppstå tvil om habilitet kan ikke av landsmøtet velges som medlemmer av landsrådet. Dersom et landsrådsmedlem, valgt av landsmøtet, blir ansatt i Acta sentralt eller i en annen stilling der det vil kunne oppstå tvil om habilitet, må vedkommende tre ut av landsrådet så lenge ansettelsesforholdet varer.

§ 9 

LANDSRÅDETS OPPGAVER 

Landsrådet har ansvaret for den sentrale ledelse av Acta – barn og unge i Normisjon i samsvar med de retningslinjer landsmøtet trekker opp.

a) Landsrådet skal være bindeledd mellom landsmøtet og de regionale Acta-styrer, foreninger og direktemedlemmer.

b) Landsrådet skal arbeide for kontakt, åndelig fellesskap og solidaritet mellom barn og ungdom i Norge og i Normisjons samarbeidskirker i andre land.

c) Landsrådet vedtar vedtektene for foreninger og direktemedlemmer.

d) Landsrådet har møter når landsrådet selv eller arbeidsutvalget finner det nødvendig, dog minst fire ganger hvert år.

e) Landsrådet har ansvar for alle ansettelser i Acta sentralt. Ved ansettelser i stillinger som ikke inngår i ledergruppen, kan ansettelsesmyndigheten delegeres

f) Daglig leder ansettes på bakgrunn av innstilling fra et innstillingsutvalg. Innstillingsutvalget består av landsrådets leder og nestleder, samt generalsekretær i Normisjon.

g) Før landsrådet foretar ansettelse av daglig leder, skal landsstyret i Normisjon få anledning til å uttale seg om de aktuelle kandidatene.

h) Landsrådet fastsetter størrelsen på foreningskontingenten som foreningene skal betale til Acta og inntektsfordelingen av denne kontingenten mellom Actas sentralledd og regionledd.

i) Landsrådet er beslutningsdyktig når minst 50 prosent av dets medlemmer er til stede.

j) I tilfeller av stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

k) Landsrådet fører protokoll over sine forhandlinger. Utskrift av protokollen sendes omgående til utvalgets medlemmer, varamedlemmer, de regionale Acta-styrene, til kontrollkomitéen, og til landsstyret i Normisjon.

l) Landsrådet velger én representant til Normisjons landsstyre (uten stemmerett).

m) Landsrådet fører tilsyn med at de regionale Acta-styrene følger Acta – barn og unge i Normisjons vedtekter.

§ 10 

KONTROLLKOMITÉEN 

a) Kontrollkomitéen består av tre medlemmer med et varamedlem, valgt av landsmøtet for tre år.

b) Kontrollkomitéen konstituerer seg selv.

c) Kontrollkomitéen skal føre tilsyn med at landsrådet i Acta – barn og unge i Normisjons virksomhet mellom hvert landsmøte er i samsvar med Acta – barn og unge i Normisjons vedtekter og strategier, samt relevante lover og forskrifter.

d) Kontrollkomitéen skal gjennomgå landsrådets protokoller, Acta – barn og unge i Normisjons regnskaper for de forløpne tre år og landsrådets melding til landsmøtet.

e) Kontrollkomitéens beretning forelegges landsmøtet, som fatter beslutning i sakens anledning (jf. § 5 a).

f) Kontrollkomitéen innstiller overfor landsmøtet på gjenvalg eller valg av ny revisor.

g) Ansatte i Acta – barn og unge i Normisjon kan ikke være medlemmer av kontrollkomitéen.

§ 11 

VALGKOMITÉEN 

Valgkomiteen består av 3 medlemmer valgt av landsmøtet, en ansatt oppnevnt av landsrådet og en landsrådsrepresentant oppnevnt av landsrådet.

Valgkomiteen kan velge å supplere seg selv ved permanente forfall blant medlemmene.

Valgkomitéen kan kontakte sekretariatet og landsrådet for å få innspill.

Valgkomitéen fremlegger forslag til valgene i § 5 c, d, og e.

Forslaget bør inneholde minst det dobbelte antall av dem som skal velges.

§ 12 

LOJALITET I LIV OG LÆRE FOR ANSATTE OG TILLITSVALGTE 

Ansatte med leder-, informasjons- og forkynneroppgaver, alle tillitsvalgte i landsrådet og i de regionale Acta-styrer, hovedledere i foreninger og andre som er satt til å representere organisasjonen offentlig, må lære å leve i overensstemmelse med organisasjonens basis, som er Guds Ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter.

Ansatte og tillitsvalgte må leve og lære i samsvar med og i lojalitet mot organisasjonens gjeldende retningslinjer.

§ 13 

ENDRINGER 

Dersom Acta – barn og unge i Normisjon blir oppløst eller nedlagt tilfaller dets eiendeler Normisjon.

Disse reglene kan bare endres av landsmøtet for Acta – barn og unge i Normisjon.

Til en slik endring kreves 2/3 flertall. Eventuelle endringer i §§ 1 og 13 må vedtas av to på hverandre følgende ordinære landsmøter for å kunne tre i kraft.

Vedtekter for det regionale Acta-styret

§ 1 

GRUNNLAG 

Acta-styret har ansvar for den regionale ledelse av Acta – barn og unge i Normisjon.

Styret arbeider i samsvar med Vedtekter for Acta – barn og unge i Normisjon.

§ 2 

ÅRSMØTETS SAMMENSETNING 

Årsmøtet er Acta-styrets øverste organ. Acta-styret er ansvarlig for at det avholdes årsmøte i regionen hvert år.

Årsmøtet (med møte-, tale- og stemmerett) består av

a) medlemmene i Acta-styret og Acta-leder i regionen.

b) alle Actas foreningsmedlemmer i regionen.

c) alle Actas direktemedlemmer i regionen.

d) inntil to ledere fra hver forening tilsluttet Acta.

e) én representant valgt av og blant de regionalt Acta-ansatte.

De øvrige regionale Acta-ansatte møter med talerett.

Medlemmer av samme forening kan ikke stemme for mer enn 25 prosent av de avgitte stemmene.

I tillegg inviteres regionleder for Normisjon og leder fra Normisjons regionstyre uten stemmerett.

§ 3 

ÅRSMØTETS OPPGAVER 

Årsmøtet gjør vedtak i følgende saker

a) godkjenne og eventuelt gi merknader til Acta-styrets årsmelding.

b) vedta strategi (treårs) og ellers ta opp saker som vil fremme barne- og ungdomsarbeidet.

c) velge Acta-styrets styreleder, fire medlemmer og tre varamedlemmer.

Årsmøtet velger én dirigent, dessuten to referenter og to protokollunderskrivere. Dagsorden skal godkjennes av årsmøtet. Endringer i dagsorden må vedtas med minst 2/3 flertall.

Valg av styreleder, medlemmer og varamedlemmer til Acta-styret foretas skriftlig ved særskilte valg. Andre saker som tas opp på årsmøtet, avgjøres skriftlig hvis minst fem av de stemmeberettigede på årsmøtet forlanger det.

§ 4 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 

Acta-styret forbereder årsmøtet og sender ut innkalling med forslag til dagsorden. Innkallingen sendes til alle instanser (foreninger og direktemedlemmer) som har representasjonsrett på årsmøtet senest seks uker før årsmøtet. Forslag til saker og forhandlingsemner fra foreninger og direktemedlemmer må være innkommet til Acta-styret senest fire uker før årsmøtet.

Sakspapirer sendes alle delegater senest to uker før årsmøtet.

§ 5 

ACTA-STYRETS SAMMENSETNING 

a) Acta-styret består av styreleder, fire medlemmer og tre varamedlemmer valgt av

årsmøtet.

b) Én representant fra regionstyret for Normisjon i regionen møter uten stemmerett.

c) Ansatt leder av Acta – barn og unge i Normisjon møter uten stemmerett.

d) Regionleder for Normisjon har møterett.

e) Styreleder velges i særskilt valg for ett år om gangen.

f) Styremedlemmene velges for to år av gangen slik at to går ut hvert år.

g) Varamedlemmene velges for ett år.

h) Acta-styret velger selv nestleder og sekretær.

§ 6 

ACTA-STYRETS OPPGAVER 

Acta-styrets hovedoppgaver er å

a) arbeide for at barn og unge lærer Kristus å kjenne og blir bevart hos ham.

b) arbeide for å styrke barns og unges interesse og engasjement for misjon til folkeslagene og at forbønn og tjeneste for misjonen preger arbeidet.

c) støtte og veilede foreningene og bidra til at arbeidet fremmes i samsvar med §§ 1 og 5 i vedtekter for Acta – barn og unge i Normisjon, og å arbeide for at det dannes nye foreninger for barn og unge.

d) inspirere direktemedlemmene og arbeide for at flere melder seg som direktemedlemmer.

e) jobbe for god kontakt mellom Acta – barn og unge i Normisjon og det øvrige misjonsarbeid i Normisjon.

f) være bindeledd mellom årsmøtet, landsrådet, foreningene og direktemedlemmene.

g) arbeide for videreutvikling av barne- og ungdomsarbeidet i regionen i samsvar med den strategi som er vedtatt på landsmøtet og de planer som Actas regionårsmøte har vedtatt

h) arbeide for kontakt, åndelig fellesskap og solidaritet mellom barn og ungdom i Norge og i Normisjons samarbeidskirker i andre land.

i) arbeide ut fra økonomiske rammer gitt av Normisjons regionstyre, og disponere midlene ut ifra de strategiplaner Acta-styret eller årsmøtet selv har utarbeidet og vedtatt.

j) Acta-styret kan melde saker til landsrådet.

k) Acta-styret har møte så ofte det selv finner det nødvendig, dog minst fire ganger i året.

l) Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

m) Det føres referat fra Acta-styrets møter, og utskrift sendes omgående til styrets medlemmer og varamedlemmer, til regionstyret for Normisjon og til landsrådet i Acta – barn og unge i Normisjon.

n) Acta-styret velger et av sine medlemmer som representant til Normisjons regionstyre med stemmerett. Denne representanten må være fylt 18 år.

o) Acta-styret skal hvert år sende årsmelding om Acta – barn og unge i Normisjons arbeid i regionen til Normisjons regionstyre. Årsmeldingen legges fram for Actas regionårsmøte til godkjenning. Acta-styret skal sende årsmelding til landsrådet innen 15. mai hvert år.

§ 7 

FORHOLDET TIL VALGTE ORGANER 

a) Acta-styret og regionstyret for Normisjon har minst ett møte felles i året for å drøfte saker av felles interesse.

b) Acta-styret foreslår forhandlingsemner til regionårsmøtet og Acta-styrets medlemmer deltar på årsmøtet med stemmerett.

c) Acta-styret velger to representanter til generalforsamlingen for Normisjon og to representanter til landsmøtet for Acta – barn og unge i Normisjon.

d) Landsrådet i Acta – barn og unge i Normisjon skal føre tilsyn med at de regionale Acta-styrene følger Acta – barn og unge i Normisjons vedtekter.

§

ENDRING AV VEDTEKTENE 

Disse vedtekter kan kun endres av landsmøtet og krever 2/3 flertall.

Slike endringer må ikke være i strid med Lovverk for Acta – barn og unge i Normisjons §§ 1, 2 og 3.

§ 9 

TILLEGG 

Acta-styret kan foreslå at det blir føyet til paragrafer som anses nødvendige på grunn av regionens lokale forhold.

Med samme begrunnelse kan Acta-styret også foreslå lokale tilpasninger/endringer i § 5 a) f) og g) om Acta-styrets sammensetning og valgperiodens lengde.

Forandring av slike paragrafer krever 2/3 flertall på årsmøte og må være forelagt landsrådet og regionstyret til uttalelse.

Slike tilføyelser må ikke stå i motsetning til Vedtekter for Acta – barn og unge i Normisjon eller hovedprinsippene i §§ 1–9 i Vedtekter for det regionale Acta-styret.

Vedtekter for foreninger i 
Acta – barn og unge i Normisjon  
hvor færre enn fire medlemmer har fylt 15 år 

§ 1 

BASIS 

Foreningen bygger på Guds ord og arbeider i samsvar med Den norske kirkes bekjennelsesskrifter og Acta – barn og unge i Normisjons vedtekter.

§ 2 

FORMÅL 

a) Hjelpe barn og unge til å tro på Jesus Kristus og å bli hos ham.

b) Bygge kristne fellesskap hvor barn og unge utfordres til tro på Kristus og etterfølgelse av ham.

c) Legge til rette for at barn og unge, på ulikt vis, aktivt kan delta i organisasjonens misjonsarbeid, både nasjonalt og internasjonalt.

§ 3 

MEDLEMSKAP 

a) Medlemskap oppnås ved å slutte seg til foreningen.

b) Kontingenten betales for inntil ett kalenderår av gangen.

c) Ved innbetaling må det fremgå hvilket år og for hvem kontingenten gjelder.

§ 4 

TILHØRIGHET 

Foreningen er tilsluttet Acta – barn og unge i Normisjon.

Der det finnes en Normisjons hovedforening er foreningen også tilsluttet denne. Hovedforeningen kan ikke styre eller gi retningslinjer til foreningen.

På steder hvor det ikke er hovedforening, står foreningen tilsluttet regionen direkte.

§ 5 

ARBEID 

Foreningen bør ha regelmessige sammenkomster for å

a) samles om Guds ord.

b) gi medlemmene et kristent fellesskap.

c) inspirere til aktivt misjonsarbeid nasjonalt og internasjonalt.

d) skape et aktivt og positivt miljø.

§ 6 

LEDELSE 

a) Foreningen ledes av en eller flere voksne, unge eller barn.

b) Det skal være én hovedleder.

c) Hovedleder må være bekjennende kristen og gi sin tilslutning til foreningens basis, formål og vedtekter.

d) Hovedleder har ansvar for at det blir ført regnskap og medlemsfortegnelse.

e) Ledere/styret kan knytte til seg medhjelpere/instruktører o.l. som er villige til å arbeide i samsvar med foreningens vedtekter.

f) Hovedforeningens styre/regionen kan møte med én representant i styret – uten stemmerett.

g) Foreningen kan sende representanter til regionårsmøte for Acta – barn og unge i Normisjon, regionårsmøte i Normisjon, til landsmøte for Acta – barn og unge i Normisjon, samt til generalforsamling for Normisjon i samsvar med gjeldende vedtekter.

h) Utsendingene må ha fylt 15 år.

i) Årsrapportskjema leveres til Acta – barn og unge i Normisjon sentralt.

§ 7 

ÅRSMØTE 

Hvis foreningen ønsker å avholde årsmøte, gjøres det på følgende måte:

a) Årsmøtet holdes normalt innen utgangen av februar.

b) Alle foreningens medlemmer har stemmerett.

c) Bare medlemmer som har betalt kontingenten har stemmerett.

d) Årsmøtet velger styre.

e) Årsmøtet fastsetter kontingenten.

f) Årsmelding og regnskap for året før legges fram.

§ 8 

EIENDOMSRETT 

Hvis foreningen opphører, velger foreningens styre hvem som overtar foreningens økonomiske midler/ eiendeler.

§ 9 

ENDRING AV VEDTEKTENE 

Disse vedtekter kan kun endres av landsrådet og krever 2/3 flertall.

Slike endringer må ikke være i strid med Lovverk for Acta – barn og unge i Normisjons §§ 1, 2 og 3.

Foreningsstyret kan foreslå at det blir tilføyet paragrafer som anses nødvendig på grunn av lokale forhold.

Forandring av slike paragrafer krever 2/3 flertall på årsmøtet og må være forelagt det regionale Acta-styret til uttalelse.

Slike tilføyelser må ikke stå i motsetning til Vedtekter for Acta – barn og unge i Normisjon eller hovedprinsippene i Vedtekter for foreninger i Acta – barn og unge i Normisjon.

Vedtekter for foreninger i  
Acta – barn og unge i Normisjon hvor
fire eller flere av medlemmene er 15 år eller eldre 

§ 1 

BASIS 

Foreningen bygger på Guds ord og arbeider i samsvar med Den norske kirkes bekjennelsesskrifter og Acta – barn og unge i Normisjons vedtekter.

§ 2 

FORMÅL 

a) Hjelpe ungdommer til å tro på Jesus Kristus og å bli hos ham.

b) Bygge kristne fellesskap hvor tenåringer utfordres til tro på Kristus og etterfølgelse av ham.

c) Legge til rette for at ungdommer, på ulikt vis, aktivt kan delta i organisasjonens misjonsarbeid både nasjonalt og internasjonalt.

§ 3 

MEDLEMSKAP 

a) Medlemskap oppnås ved å slutte seg til foreningen.

b) Kontingenten betales for inntil ett kalenderår av gangen.

c) Ved innbetaling må det fremgå hvilket år og for hvem kontingenten gjelder.

d) Foreningens leder og medledere skal være medlemmer i foreningen.

§ 4 

TILHØRIGHET 

Foreningen er tilsluttet Acta – barn og unge i Normisjon.

Der det finnes en Normisjons hovedforening er foreningen også tilsluttet denne. Hovedforeningen kan ikke styre eller gi retningslinjer til foreningen.

På steder hvor det ikke er hovedforening, står foreningen tilsluttet regionen direkte.

§ 5 

ARBEID 

Foreningen bør ha regelmessige sammenkomster for å

a) samles om Guds ord.

b) oppmuntre til å bruke evner og nådegaver i tjeneste for Kristus.

c) gi medlemmene et kristent fellesskap.

d) inspirere til aktivt misjonsarbeid nasjonalt og internasjonalt.

e) skape et aktivt og positivt miljø.

§ 6 

LEDELSE 

a) Foreningen ledes av et styre som består av leder, samt to eller fire styremedlemmer.

b) Styret kan knytte til seg en eller to voksne medhjelpere/instruktører.

c) Hovedleder må være bekjennende kristen og gi sin tilslutning til foreningens basis, formål og vedtekter.

d) Valg av styre:

e) Styret velges normalt på årsmøtet.

f) Styreleder velges for ett år om gangen.

g) Styret velges for to år om gangen.

(Etter første år går halvparten av styremedlemmene ut ved loddtrekning).

h) Hvert år velges to vararepresentanter til styret.

i) Valg bør skje skriftlig.

j) Hovedforeningens styre/regionen kan møte med én representant i styret – uten stemmerett.

k) Foreningen kan sende representanter til regionårsmøte for Acta – barn og unge i Normisjon, regionårsmøte i Normisjon, til landsmøte for Acta – barn og unge i Normisjon, samt til generalforsamling for Normisjon i samsvar med gjeldende vedtekter. Representantene skal velges av foreningen.

§ 7 

STYRETS OPPGAVER 

a) Velge nestleder, sekretær og kasserer. Kasserer behøver ikke være medlem av styret.

b) Føre medlemsfortegnelse.

c) Føre referat fra årsmøtet og styrets vedtak og sette vedtakene i verk.

d) Legge fram årsmelding og revidert regnskap på årsmøtet.

e) Styret bør ha regelmessige møter – minst to i semesteret.

f) Arbeide for et godt forhold til Acta – barn og unge i Normisjon og Normisjons virksomheter.

g) Ivareta det økonomiske ansvaret for Acta – barn og unge i Normisjons og Normisjons arbeid lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

h) Årlig sende årsrapport til Acta – barn og unge i Normisjon sentralt.

§ 8 

ÅRSMØTE 

a) Årsmøtet holdes normalt innen utgangen av februar.

b) Alle foreningens medlemmer har stemmerett.

c) Årsmelding og revidert regnskap skal behandles.

d) Årsmøtet velger styre.

e) Årsmøtet fastsetter kontingenten.

f) Årsmøtet velger revisor.

g) Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet sendes til styret minst én måned før årsmøtet. Denne fristen er likevel ikke til hinder for at saker som ikke står på sakslisten kan fremmes på årsmøtet til behandling.

h) Innkallelse til årsmøtet må senest skje 14 dager før årsmøtet avholdes.

§ 9 

EIENDOMSRETT 

Hvis foreningen opphører, velger foreningens styre hvem som overtar foreningens økonomiske midler/ eiendeler.

§ 10 

ENDRING AV VEDTEKTENE 

Disse vedtekter kan kun endres av landsrådet og krever 2/3 flertall.

Slike endringer må ikke være i strid med Lovverk for Acta – barn og unge i Normisjons §§ 1, 2 og 3.

Foreningsstyret kan foreslå at det blir tilføyet paragrafer som anses nødvendig på grunn av lokale forhold.

Forandring av slike paragrafer krever 2/3 flertall på årsmøtet og må være forelagt det regionale Acta-styret til uttalelse.

Slike tilføyelser må ikke stå i motsetning til Vedtekter for Acta – barn og unge i Normisjon eller hovedprinsippene i Vedtekter for foreninger i Acta – barn og unge i Normisjon.

Vedtekter for direktemedlemskap i 
Acta – barn og unge i Normisjon 

§ 1 

BASIS 

Barn, ungdom og unge voksne, som ønsker å slutte seg til Acta – barn og unge i Normisjon, kan melde seg inn som direktemedlem i Acta – barn og unge i Normisjon.

§ 2 

FORMÅL 

Direktemedlemskap for barn, ungdom og unge voksne har til formål å vise tilslutning og tilhørighet til Acta – barn og unge i Normisjon og bidra med økonomisk støtte. Direktemedlemmer kan påvirke arbeidet gjennom organisasjonsdemokratiet og gis medlemsfordeler.

§ 3 

MEDLEMSKAP 

Direktemedlemskap i Acta – barn og unge i Normisjon kan oppnås ved innmelding og betaling av en årlig medlemskontingent. Landsrådet fastsetter medlemskontingenten.

§ 4 

STEMMERETT OG VALGBARHET 

Direktemedlemmer som har fylt 15 år er representert på Actas regionårsmøte og Actas landsmøte, samt Normisjons regionårsmøte og generalforsamling i samsvar med gjeldende vedtekter.

§ 5 

ENDRINGER 

Disse vedtekter kan kun endres av landsrådet og krever 2/3 flertall.

Landsrådet i Acta – barn og unge i Normisjon kan endre navn på virksomhetsområdet i § 4 uten 2/3 flertall. Slike endringer må ikke være i strid med Acta – barn og unge i Normisjons grunnregler §§ 1, 2 og 3.